Zameranie

Vedecká, výskumná a vývojová činnosť pracovníkov katedry je orientovaná prioritne do oblasti leteckých elektronických a elektrických systémov a moderných leteckých technológií. Medzi hlavné oblasti základného a aplikovaného výskumu patria:

 • podiel na medzinárodnej unifikácii a certifikácii leteckého vzdelávania,
 • matematické modelovanie vlastností lietadiel a palubných elektronických systémov,
 • letecké rádiovýškomery,
 • elektromagnetická kompatibilita na palube lietadla,
 • integráciu družicových a inerciálnych navigačných systémov
 • multisenzorické systémy pre navigáciu objektov
 • riadenie zložitých termodynamických procesov pri pôsobení vysokých tlakov a teplôt,
 • výskum biopalív a aplikácii na termodynamické procesy horenia v lopatkových strojoch
 • moderné vzdelávacie a výcvikové techniky a technológie v letectve

Zameranie vedecko-výskumnej práce v ďalšom období:

- v oblasti základného výskumu

 • efektívnosť a ekonomika simulovaných modelov zložitých avionických systémov
 • výskum inteligentnýchalgoritmov riadenia a modelovania zložitých leteckých systémov
 • elektromagnetickú kompatibilitu na palube lietadla
 • výškovú závislosť palubných lietadlových antén

 

- v oblasti aplikovaného výskumu

 • riešenie problémov spojených s riadením zložitých termodynamických procesov v leteckých motoroch a ich transfer do priemyslových oblasti
 • aplikáciu klasických leteckých navigačných systémov do iných dopravných systémov
 • výstražné a protinárazové systémy pre malé lietadla a vrtuľníky
 • integračné metódy priestorovej navigácie
 • tvorba a analýza priestorových vyžarovacích charakteristík lietadlových antén priamo na lietadlách a vrtuľníkoch