Projekty a granty

Pracovníci katedry sa zapojili do riešenia úloh v rámci nasledujúcich projektov:

 • ESPOSA (Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft) 7. rámcový program EU - FP7 Program: 4th call FP7 EU – Aeronautics, Level 2 project grant agreement no: 284859
 • Vybudovanie výskumno-vývojového zariadenia na výskum lietadlovej anténnej techniky v rámci projektu OPVaV ITMS kód: 26220220130, na základe výzvy OPVaV-2009/2.2/04-SORO
 • Progresívne metódy výučby riadenia a modelovania zložitých systémov objektovo orientované na  letecké turbokompresorové motory (KEGA 018TUKE-4/2012)
 • Digitálne riadenie zložitých systémov s dvoma stupňami voľnosti (VEGA 1/0298/12)
 • Integrácia algoritmov automatického riadenia letu a riadenia leteckých turbokompresorových motorov (VEGA 1/1117/11)
 • Využitie inteligentných metód riadenia a modelovania leteckých motorov vo výukovom procese (KEGA 001-010TUKE-4/2010)
 • Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie študijných programov (OPV-2009/1.2/01-SORO P-1, 2009) – zodpovedná osoba: doc. Ing. František Adamčík, CSc.
 • Integrované navigačné systémy (KEGA 3/4129/06) - vedúci projektu: Ing. Róbert Bréda, PhD.
 • Tvorba softvérových modulov pre počítačom podporovanú výučbu leteckých špecializácií (KEGA 3/3053/05) - vedúci projektu: doc. Ing. František Adamčík, CSc.
 • Algoritmy situačného riadenia a modelovanie zložitých systémov (VEGA 1/0394/08) - zástupca vedúceho projektu za LF: doc. Ing. František Adamčík , Rudolf Andoga, Ing. PhD.
 • Stanovenie fyzikálno – chemických vlastností hornín pri vysokých teplotách tlaku a v prostredí vodnej pary (Projekt AV 4/2017/08) - vedúci projektu: Prof. Ing. Tobiáš Lazar, Drsc.
 • Modelovanie smerových charakteristík antén na modernizovanom lietadle MiG 29 – štúdia, Ing. Ján LABUN, PhD.
 • Letecké názvoslovie - Spracovanie návrhu STN 31 0001 Letectvo a kozmonautika – terminológia – Kapitola 9 (doc. Ing. František Adamčík, CSc., Ing. Ján Labun, PhD., Ing. Róbert Bréda, PhD.), koordinátor: Letecký úrad SR
 • Anti-collision system of helicopters and small aircrafts / ACS – TUKE – schválený zahraničný projekt pre 7.RP v EASA, Ing. Ján Labun, PhD.,

Realizované patenty

LAZAR, Tobiáš
Apparatus for boring holes in rock mas
The United States Patents And trademark Office, US 8,225,882 B2, 2012
 
LAZAR, Tobiáš
Vorrichtung zum Einbringen eines Tiefbohrlaches in Gestein,
Deutsches patent und markenamt 10 2008 031 490.0, 2008
 
KMEC, František - LABUN, Ján - SOPATA, Milan
Zapojenie leteckého rádiovýškomera malých výšok s frekvenčnou moduláciou
Patent č. 286120. Banská Bystrica : ÚPV SR, 2008
 
LABUN, Ján - ŠAŇO, Imrich
Anténa pre počítačovú komunikáciu
Patent č. 4439. Banská Bystrica: ÚPV SR, 2006
 
LABUN, Ján - GREGA, Miroslav - SOPATA, Milan - KMEC, František
Zapojenie leteckého rádiovýškomera malých výšok s frekvenčnou moduláciou 1.
Patent č. 283438. Banská Bystrica: ÚPV SR, 2003
 
LABUN, Ján - GREGA, Miroslav - SOPATA, Milan - KMEC, František
Zapojenie leteckého rádiovýškomera malých výšok s frekvenčnou moduláciou 2.
Patent č. 283439. Banská Bystrica: ÚPV SR, 2003
 
LABUN, Ján - GREGA, Miroslav - SOPATA, Milan - KMEC, František
Varovný systém zrážky lietadla s terénom
Patent č. 283437. Banská Bystrica: ÚPV SR, 2003