Študijné programy

Katedra avioniky garantuje a poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v študijnom odbore 5.2.13. Elektronika v nasledujúcich nosných študijných programoch:

 1. stupeň - bakalársky študijný program

Avionické systémy

2. stupeň - inžiniersky študijný program

Senzorika a avionické systémy

3. stupeň - doktorandský študijný program

Letecké a priemyselné elektronické systémy 

 Pracovníci katedry zabezpečujú výučbu predmetov aj v ďalších študijných programoch Leteckej fakulty:

1. stupeň - bakalárske študijné programy:

- Prevádzka lietadiel

- Senzorika

- Riadenie leteckej dopravy

- Profesionálny pilot

- Pracovník riadenia letovej prevádzky

2. stupeň - inžiniersky študijný program:

- Prevádzka lietadiel

3. stupeň - doktorandský študijný program

- Prevádzka lietadiel

Študenti sa počas štúdia riadia študijným plánom, ktorý je v súlade so študijným programom, na ktorý sú zapísaní. Študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť študijných predmetov a formy hodnotenia študijných výsledkov. Študijný plán si zostavuje študent sám alebo v spolupráci so študijným poradcom.

Študijný poradca Katedry avioniky: doc. Ing. Róbert BRÉDA, PhD.