Študijné plány

Študenti sa počas štúdia riadia študijným plánom, ktorý je v súlade so študijným programom, na ktorý sú zapísaní. Študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť študijných predmetov a formy hodnotenia študijných výsledkov. Študijný plán si zostavuje študent sám alebo v spolupráci so študijným poradcom. Štúdium doktorandského študijného programu prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa.

ŠTUDIJNÉ PLÁNY

(V súčasnosti pracujeme na aktualizácii študijných plánov. Nové plány budú zverejnené čoskoro.)

Bakalársky študijný program

AVIONICKÉ SYSTÉMY

Inžiniersky študijný program

SENZORIKA A AVIONICKÉ SYSTÉMY

Doktorandský študijný program

LETECKÉ A PRIEMYSELNÉ ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY - Denné štúdium

LETECKÉ A PRIEMYSELNÉ ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY - Externé štúdium