Prečo študovať u nás

Katedra avioniky pripravila pre uchádzačov nasledujúcu propagačnú brožúru:

Propagačná brožúra 

Špičkové technológie a vysoké nároky na prevádzku leteckej techniky vždy vyžadovali, aby aj kvalita leteckého personálu, ľudí pracujúcich v oblasti letectva, bola vysoká. Nevyhnutným predpokladom dosiahnutia vysokého stupňa spoľahlivosti prevádzky leteckej techniky a bezpečnosti letu sú okrem vysokých požiadaviek na odborné vedomosti aj vysoké nároky na spoľahlivosť a súdržnosť jednotlivých pracovníkov pracovných tímov, na ich charakter a ľudské vlastnosti. Preto snahou vedecko-pedagogických pracovníkov katedry je odovzdávať svoje skúsenosti aj v tejto nemenej dôležitej oblasti a rozvíjať u všetkých študentov také cenné pracovné vlastnosti ako sú dôslednosť, presnosť, spoľahlivosť a morálne a vôľové vlastnosti ako je odvaha, čestnosť a vytrvalosť. Tieto kvality sú cenným bonusom, ktorý si môže každý študent odniesť do praxe a do ďalšieho života. Katedra avioniky ako jediná na Slovensku poskytuje úplné vysokoškolské vzdelávanie v študijnom odbore ELEKTRONIKA so zameraním na LETECKÉ APLIKÁCIE a to vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia:

 

Stupeň štúdia

 

Doba štúdia

 

Názov akreditovaného študijného programu

 

 

Získaný
titul

1. stupeň /bakalárske štúdium

3 roky /6 semestrov

Avionické systémy

(Elektronické a riadiace systémy lietadiel)

 

Bc.

2. stupeň /inžinierske štúdium

2 roky / 4 semestre

Senzorika a avionické systémy

 

Ing.

3. stupeň /doktorandské štúdium

 

3 roky /6 semestrov (EXT. - 5 rokov / 10 semestrov)

Letecké a priemyselné elektronické systémy

PhD.

Zameranie štúdia akreditovaných študijných programov

Bakalárske štúdium je zamerané na získanie vedomostí z leteckej elektrotechniky, elektroniky, informačných a komunikačných systémov a systémov riadenia lietadiel, čo je vyjadrené pojmom avionika (AVIONICS: AVIation – letectvo,  electrONICS - elektronika). Absolventi štúdia získajú znalosti a praktické zručnosti z využívania a ovládania palubných elektronických a elektrických systémov, letových prístrojov, rádiotechnických a rádionavigačných systémov, snímačov letových informácii a autopilotov, lietadlových meteorologických radarov a protizrážkových systémov, dokážu analyzovať a riešiť technické problémy s využitím moderných kontrolno-meracích a diagnostických zariadení. Získajú základné vedomosti z aerodynamiky, dizajnu lietadiel a leteckých motorov a tiež základné informácie o pozemných systémoch poskytujúcich komunikačnú, navigačnú a radarovú službu pri riadení leteckej prevádzky.

Inžinierske štúdium: získané vedomosti z bakalárskeho štúdia vytvárajú predpoklad na pokračovanie v druhom stupni vysokoškolského štúdia. V nadväznosti na oblasť avioniky jeho absolvent získa: vedomosti zo všeobecnej a leteckej elektrotechniky, elektroniky a kybernetiky, základné vedomosti z elektrického, špeciálneho, rádiového, rádiotechnického vybavenia a prevádzkového zabezpečenia lietadiel, zručnosti z diagnostikovania leteckej techniky a zisťovania porúch, z obsluhy kontrolno-meracích a diagnostických zariadení, z údržby a opráv lietadiel, zručnosti z používania prostriedkov leteckého, technického a prevádzkového zabezpečenia lietadiel, vedomosti z organizácie prác údržby, vedomosti a zručnosti z organizovania leteckého zabezpečenia vzdelávania a výcviku personálu leteckej organizácie, ako aj vedomosti o štruktúre, obsahu a forme vedenia požadovaných dokumentov. Absolvent bude disponovať komplexným rozsahom základných teoretických vedomostí a praktických skúseností z konštrukcie a aplikácií leteckých elektronických systémov a prístrojov. Dokáže analyzovať a riešiť ich technické problémy. Dokáže spolupracovať s manažérmi a špecialistami leteckých spoločností alebo opravárenských a konštrukčných podnikov.

Uplatnenie absolventov štúdia

Ako vyplýva so zamerania študijných programov, prioritne sa predpokladá uplatnenie absolventov v oblasti leteckej dopravy – v leteckých spoločnostiach, v konštrukčných a opravárenských podnikoch. Zvládnutie špičkových moderných leteckých technológií je však dobrým základom pre úspešné uplatnenie sa aj v iných oblastiach dopravy a priemyslu, najmä so zameraním na oblasti:

  • elektronické systémy, mikroelektronika, optoelektronika a mikrosystémy, senzorika,
  • moderné informačné a komunikačné technológie,
  • inteligentné systémy riadenia,
  • práca s počítačmi, modelovanie a simulácia systémov a procesov

Vďaka širokej škále vedomostí a praktických skúseností z najprogresívnejších technológií používaných na palubách lietadiel a kozmických prostriedkov mnoho našich absolventov našlo zamestnanie v špičkových domácich aj zahraničných technologických firmách, výskumno-vývojových centrách a podnikoch. O kvalifikovaných odborníkov z tejto oblastí prejavujú v posledných rokoch intenzívny záujem významné svetové firmy a európske výskumné centrá ako Honeywell, Airbus, Boeing, ... Absolventi študijných programov získajú požadované odborné teoretické znalosti a praktické skúsenosti aj pre výkon funkcií v ozbrojených zložkách, napr. vo Vzdušných silách Ozbrojených síl SR, ale aj v záchranných a bezpečnostných zložkách SR.

Absolvent bakalárskeho štúdia dokáže spolupracovať s manažérmi a špecialistami leteckých spoločností alebo konštrukčných a opravárenských podnikov. Po požadovanej praxi môže získať osvedčenie v súlade s medzinárodnými leteckými predpismi. Zvládnutie moderných leteckých technológií je dobrým základom pre úspešné uplatnenie sa aj v iných oblastiach priemyslu.

Absolvent inžinierskeho štúdia dokáže efektívne pracovať ako člen pracovného tímu, prípadne riadiť menší kolektív (najmä pracovníkov so stredoškolským a základným vzdelaním) a organizovať si vlastné učenie a vývoj. Bude teoreticky a primerane prakticky pripravený na výkon funkcie prevádzkový technik údržby lietadiel v leteckej doprave, alebo sa bude môcť uplatniť ako servisný pracovník v leteckom priemysle, napr. v leteckých spoločnostiach a vo výrobných závodoch všetkých štátov Európskej únie, kde sú vyrábaná a opravovaná letecká technika. V súlade s jednotnými európskymi leteckými predpismi, po absolvovaní požadovanej praxi a získaní certifikátu Leteckého úradu SR môže pracovať ako „Osvedčujúci technik prevádzkovej údržby pre avioniku“ (kategória B2).

Je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť !

Katedra avioniky ponúka možnosť exkurzie na jej vybraných pracoviskách. Okrem organizovaných akcií TUKE „Dní otvorených dverí“ je možné pripraviť exkurziu, spojenú s výkladom a diskusiou v dohodnutom termíne.

KONTAKT: http://web.tuke.sk/lf/index.php?name=21

Sekretariát Katedry avioniky - E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.