Kurzy - príprava

Vzhľadom na nerovnomernosť v stredoškolskej príprave z predmetov matematika a fyzika, Katedra aerodynamiky a simulácií, ktorá zabezpečuje výučbu týchto predmetov na Leteckej fakulte, organizuje nepovinný kurz z MATEMATIKY (v rozsahu 20 hodín) a z FYZIKY (v rozsahu 20 hodín).

Kurz je určený najmä tým študentom, ktorým chýba požadovaný matematicko-fyzikálny základ zo strednej školy, nevyhnutný pre úspešné zvládnutie vysokoškolského učiva. Kurz je preto zameraný na riešenie základných úloh a problémov stredoškolskej matematiky a fyziky, čím môže významne prispieť k úspešnému zvládnutiu vysokoškolského štúdia v prvom ročníku.

Ponuky na absolvovanie uvedených kurzov a termíny, v ktorých sa uskutočnia, budú zverejnené na internetovej stránke Leteckej fakulty a budú aj súčasťou základnej informácie, ktorú dostane poštou každý uchádzač pri potvrdení príjmu jeho prihlášky na štúdium.

Katedra avioniky ponúka kurz základov programovania v programovom prostredí Matlab a jeho simulačnej nadstavbe Simulink. Kurz prebieha v zimnom semestri pod vedením Ing. Henricha Glaser - Opitza. Stručný obsah jednotlivých prednášok nájdete tu.