Priestory katedry

Pre zabezpečenie výučby a vedecko-výskumnej činnosti sa na katedre vybudovali všeobecné a špecializované učebne a laboratória. Pri výučbe jednotlivých predmetov sa využíva multimediálna a prezentačná didaktická technika vrátane softvérových multimediálnych modulov pre počítačom podporovanú výučbu a videoprojekcie.

Najvýznamnejšou časťou materiálno-technického vybavenia katedry sú letecké laboratóriá. Podľa určenia sú vybavené zodpovedajúcou palubnou technikou a laboratórnymi stolmi so zdrojmi a rozvodmi špeciálnych leteckých napätí, laboratórnymi prípravkami a skúšobnými zariadeniami podľa zamerania výučby.

 

 Laboratóriá:

P6:. Laboratórium prístrojových a elektronických prístrojových systémov

Laboratórium je určené pre výskum a výučbu v oblasti letových aerometrických a navigačných prístrojov, prístrojových systémoch draku a motora, aerometrických počítačov, meracích a regulačných systémov kyslíkového a výškového vybavenia, výstražných systémov a systémov pre zápis a registráciu letových parametrov používaných na palube lietadla.

Vybavenie laboratória:

Pre potreby výučby a výskumu je laboratórium vybavené na meranie a kontrolu palubných prístrojových a elektronických systémov lietadiel. Laboratórium je vybavené systémami na meranie množstva a spotreby paliva, barometrickými letovými prístrojmi a ich systémami kontroly, snímačmi celkového a statického tlaku a okolitej teploty, snímačmi aerodynamických uhlov, systémami umelého horizontu, kurzovými systémami, inerciálnymi navigačnými systémami a ich systémami kontroly, registrátormi letových údajov, tachogenerátormi, systémami na meranie elektrického prenosu natočenia, snímačmi vibrácií leteckých motorov, otáčkomermi leteckých motorov, termoelektrickými snímačmi, odporovými teplomermi. Na laboratórne meranie sa využívajú generátory, zdroje, osciloskopy, čítače, merače U, I, R, L, C, reostaty, kapacitné a odporové kaskády.

P8:. Laboratórium elektrických systémov a systémov riadenia letu

Laboratórium je určené pre výskum a výučbu v oblasti leteckých elektrických strojov a systémov automatického riadenia lietadiel. Laboratórium je vybavené pre potreby merania statických a dynamických charakteristík leteckých generátorov a elektromotorov, merania prvkov palubných elektrických sietí. Laboratórium je určené pre výučbu predmetov zameraných na kybernetické systémy lietadiel vrátane aplikácií adaptívnych a inteligentných algoritmov v avionických kybernetických systémov.

Vybavenie laboratória:

Pre potreby výučby a výskumu je laboratórium vybavené na meranie a kontrolu leteckých generátorov, kontrolu a nastavovanie rotačných meničov, obvodov regulátorov napätia, ochrán a ovládacích prvkov palubnej siete. Ďalším vybavením laboratória je pracovisko dynamometra, stabilizovaný zdroj jednosmerného a striedavého napätia, základné druhy rotačných a statických meničov a kontrolno-meracia technika na ich meranie. Laboratórium je vybavené prvkami a systémami, ktoré predstavujú komponenty systémov automatického riadenia lietadla.

P13:. Laboratórium komunikačných a navigačných systémov

Laboratórium je určené pre výskum a výučbu v oblasti rádiokomunikačných, rádiotechnických a rádionavigačných systémov lietadiel. Svojim prístrojovým a materiálnym vybavením umožňuje vykonávať merania na obvodoch, analyzovať funkčnosť a prevádzkyschopnosť týchto systémov.

 

Vybavenie laboratória:

Pre potreby výučby a výskumu je laboratórium vybavené rádiokomunikačnými, rádiotechnickými a rádionavigačnými systémami používanými na lietadlách. V laboratóriu sú k dispozícii letecké rádiostanice AN/ARC 210, RTL-11, R-802, R-832, R-862, R-863, LUN-3520, LUN-3524, letecké navigačné systémy ARK-9, ARK-10, ARK-15, RKL-41, RKL-52, ARK-U2 rádiové výškomery RV-3, RV-4, RV-5, RV-UM, A-031, A-035, ALT 1000 a systémy blízkej, diaľkovej a globálnej navigácie VIR-32 a Garmin 150, na ktorých je možné merať zvolené parametre. K meraniam sa využívajú špeciálne kontrolné meracie prístroje, ako napr. KP-11, KPO-11, KSR-5, blok 28, blok IK, KPRV-5. Pri meraní sa využívajú generátory signálov, čítače, wattmetre, osciloskopy, multimetre, spektrálne analyzátory, softvér National Instruments LabView s prevodníkom DAQ.

L 010:. Laboratórium postupov údržby II

Laboratórium je určené pre teoretickú a praktickú výučbu v oblasti všeobecných a špecifických zásad, postupov pri prevádzke, údržbe a opravách leteckej techniky. Teoretická a praktická časť výučby a výcviku sa vykonáva podľa požiadaviek Časti 147 a Časti 66.

Vybavenie laboratória:

Pre potreby výučby je laboratórium vybavené technickou dokumentáciou, testovacími systémami a náradím pre údržbu a kontrolu avionických systémov lietadiel.

L009:. Laboratórium lietadlovej techniky

Laboratórium určené pre praktickú výučbu v oblasti všeobecných a špecifických zásad, postupov pri prevádzke, údržbe a opravách leteckej techniky podľa požiadaviek Časti 147 a Časti 66.

Vybavenie laboratória:

Pre potreby praktickej výučby je laboratórium vybavené funkčnou leteckou technikou, meracím a skúšobným zariadením ku kontrole avionických systémov lietadiel

L 005:. Laboratórium lietadlovej anténnej techniky

Laboratórium je určené pre výskum a výučbu v oblasti merania a vyhodnocovania polárnych a priestorových vyžarovacích charakteristík lietadlových antén, analýz a definovania zákonitosti tvarovania vyžarovacích charakteristík s prihliadnutím na polohu antény, frekvenčné pásmo, rozmer, tvar a typ lietadla. Vybavenie laboratória umožňuje okrem iného aj skúmanie vyžarovania zariadení z hľadiska elektromagnetickej kompatibility a umožňuje diagnostikovať rádiové a rádiotechnické zariadenia. Softvérové vybavenie laboratória umožňuje modelovať a simulovať vyžarovacie charakteristiky lietadiel, vrtuľníkov, antén a v prípade potreby aj iných objektov.

Vybavenie laboratória:

Pre potreby výučby a výskumu je laboratórium vybavené prístrojmi:

 • Ručný prenosný spektrálny analyzátor Rohde & Schwartz FSH8 s príslušenstvom, určený na meranie v exteriéri
 • Súprava antén pre použitie vo frekvenčnom pásme 750 až 23 GHz
 • Súprava aktívnych/pasívnych antén pre použitie vo frekvenčnom pásme 20 MHz až 7,5 GHz
 • Mikrovlnný generátor Anritsu (od 2 do 10 GHz) s možnosťou voľby štandardných druhov modulácií
 • Merač SWR Anritsu (PSV, pomeru stojatých vĺn)
 • EMI testovací prijímač Rohde & Schwartz
 • Vysokofrekvenčný signálny generátor Rohde & Schwartz SMA s viacerými druhmi modulácií, obsahuje aj VOR / ILS mód
 • Vysokofrekvenčný signálny analyzátor Rohde & Schwartz FSV pracujúci v pásme 9kHz až 13 GHz
 • Dve počítačové stanice Hewlett Packard
 • Dvojosí manipulátor modelov lietadiel/vrtuľníkov MSU01

  Softvérové vybavenie:

 • Softvér FEKO pre simuláciu a výpočet vyžarovacích charakteristík
 • Softvér Antenna MAGUS s databázou antén a možnosťou návrhu a modelovania antén
 • Softvér LabView pre vytváranie virtuálnych prístrojových systémov, riadenie a ovládanie prístrojových systémov, vytváranie automatizovaných pracovísk a automatického zberu dát

Učebne:

P2:. Učebňa

Učebňa slúži ako prednášková miestnosť pre 40 poslucháčov.

Vybavenie učebne:

PC + projektor

P3:. Učebňa

Učebňa slúži ako prednášková miestnosť pre poslucháčov.

Vybavenie učebne:

PC + projektor

P10:. Učebňa

Učebňa slúži pre praktickú výučbu predmetov Digitálne technológie lietadiel a Navigačné systémy I. a II. Je v nej umiestnený virtuálny komplex avionických systémov, vybudovaný na základe simulačného softvéru Prepar3D. Tento virtuálny komplex umožňuje poslucháčom praktickú ukážku funkcie a konfigurácie, vrátane demonštrácie, princípov činnosti navigačných a komunikačných systémov lietadiel a taktiež aj systémov manažmentu a riadenia letu. Učebňa zároveň slúži ako prednášková miestnosť pre 20 poslucháčov.

Vybavenie učebne:

PC + projektor, virtuálny komplex avionických systémov

P14:. Učebňa

Učebňa slúži ako prednášková miestnosť pre 20 poslucháčov.

Vybavenie učebne:

PC + projektor

P16:. Učebňa

Učebňa slúži pre praktickú výučbu predmetov využívajúcich nástroje pre modelovanie a simuláciu dynamického pohybu lietadiel, kybernetických (riadiacich) systémov lietadiel a avionických systémov v prostredí Matlab/Simulink. V učebni je zrealizované virtuálne prepojenie s Laboratóriom inteligentných riadiacich systémov leteckých motorov pre vzdialený prístup k systémom laboratória ako aj sledovanie prevádzky a termodynamických parametrov pri testovaní malých prúdových motorov v reálnom čase na pracovných staniciach.

Vybavenie učebne:

PC Server + projektor

PC 9 ks

Softvér: MATLAB/Simulink

 

P19:. Učebňa

Učebňa slúži  ako prednášková miestnosť pre 24 poslucháčov a zároveň pre praktickú výučbu modelovania pomocou softvéru Siemens PLM NX.

Vybavenie učebne:

PC Server + projektor
PC 8 ks
Interaktívna tabuľa
Softvér: Siemens PLM NX

P20:. Učebňa

Učebňa slúži ako prednášková miestnosť pre 18 poslucháčov, v učebni sa vykonávajú štátne záverečné skúšky inžinierskeho a bakalárskeho štúdia v študijnom programe:

Senzorika a avionické systémy(819) a Avionické systémy (708).

Vybavenie učebne:

PC + projektor

L21:. Poslucháreň

Poslucháreň slúži ako prednášková miestnosť pre 120 poslucháčov.

Vybavenie posluchárne:

PC + projektor