Ponuka na spoluprácu

Katedra avioniky ponúka spoluprácu pri riešení projektov formou bakalárských a diplomových prác, prípadne formou vytvorenia tímov pracovníkov a doktorandov v rámci študijných programov Avionické systémySenzorika a avionické systémy.

Témy pre spoluprácu v oblastiach:

- tvorby nelineárnych dynamických modelov zložitých systémov s využitím pokročilých algoritmov modelovania so zameraním na letecké turbokompresorové motory, výkonové členy lietadiel (čerpadlá, elektrohydraulické systémy, elektrické aktuátory), špecifické letové režimy lietadiel, simulácie takýchto systémov v prostredí Matlab/Simulink,

- návrhu a implementácii pokročilých (inteligentných/adaptívnych) algoritmov riadenia a diagnostiky pre digitálne elektronické systémy leteckých turbo-kompresorových motorov, leteckých aktuátorov, systémov automatického riadenia lietadiel a bezpilotných prostriedkov,

  

- zvyšovania presnosti navigačných parametrov pohybujúcich sa objektov,

- integračných architektúr navigačných systémov a ich chybových modelov,

- návrhu a implementácií digitálnych aerometrických prístrojových systémov,

  

- analýzy vplyvov polohy lietadlovej anténnej techniky v spojení so zberom a hodnotením meraných parametrov, ktoré sú závisle od geometrie lietadiel,

- výskumu metód, kritérií, koncepcie zástavby a polohovania antén palubných rádiových systémov,

- návrhu nových metód polohovania antén, ktoré akceptujú špecifiká malých lietadiel a vrtuľníkov s prihliadnutím na optimalizáciu tvaru smerových charakteristík,

- výskumu polárnych a priestorových smerových charakteristík lietadlových antén palubných rádiokomunikačných a rádionavigačných systémov s priamou nadväznosťou na lietadlá a vrtuľníky,

- identifikácii problémov elektromagnetickej kompatibility na palubách lietadiel a vrtuľníkov a vzájomnosť javov vyvolaných zástavbou, lietadlovou konštrukciou, prevádzkou a skúšobníctvom avionických systémov,

- vzdelávaní v oblasti lietadlovej anténnej techniky, stanovovania dosahu spojenia v letectve, vyhodnocovania elektromagnetickej kompatibility na palube lietadiel a vrtuľníkov a stanovenia metodiky merania v uvedených oblastiach,

- diagnostiky palubných rádiových systémov a určenie metódy stanovenia ich spoľahlivosti.

Prednášky alebo kurzy:

- Inteligentné kybernetické systémy lietadiel,

- Letecké prístroje a elektronické prístrojové systémy,

- Inerciálne navigačné systémy,

- Palubné impulzne dopplerovské rádiolokátory,

- Palubné meteorologické rádiolokátory,

- Teória a prax pozemných a palubných leteckých antén,

- Elektromagnetická kompatibilita na palube lietadla,

- Systémy leteckej rádiovej komunikácie,

- Systémy leteckej rádiovej navigácie,

- Letecké rádiotechnické systémy.

Katedra avioniky ponúka teoretickú a praktickú prípravu so zameraním na získanie základných teoretických znalostí a praktických zručností z problematiky avioniky v súlade s požiadavkami Časti 66 v moduloch:

Modul č. 5: Digitálne technológie

Modul č. 13: Aerodynamika, konštrukcia a systémy lietadiel

Modul č. 13/2: Elektrické systémy lietadiel

Modul č. 13/3: Rádiové systémy lietadiel

Katreda avioniky ponúka možnosť ukážky priestorov a laboratórií po vopred dohodnutom termíne pre záujemcov o spoluprácu alebo štúdium na Leteckej fakulte TUKE.